މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭލެވެލް ޓޮޕްޓެން ޖަލްސާގެ ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް

އޭލެވެލް ޓޮޕްޓެން ޖަލްސާގެ ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އޭލެވެލް ޓޮޕްޓެން ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)22-PU/1/2015/353) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3 ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

  • ހޯލް ތައްޔާރުކުރުން، ޓްރޮފީ ހެދުން، ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޕްރިންޓްކުރުން
  • ފޮޓޯ ނެގުން
  • ސައިފޮދު ތައްޔާރުކުރުން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ވެލާނާގޭގެ 08 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ވެލާނާގޭގެ 08 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

15 ނޮވެންބަރު 2015 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 12:00 އަށް

18 ނޮވެންބަރު 2015 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 12:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3341436, 3341403 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

23 މުޙައްރަމް 1437

05 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ