ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2016 ވަނަ އަހަރު ގްރޭޑް 1 އަދި UKG, LKG އަށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު

2016 ވަނައަހަރު މި މަދަރުސާގެ UKG , LKG އަދި ގްރޭޑް 1 އަށް ކުދިން ވައްދަން އެދޭ ފޯމު 19 އޮކްޓޫބަރު 2015 އިން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް ދޫކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، ސްކޫލަށް ކުދިން ވައްދަން އެދޭ ފޯމު ނަންގަވައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 5 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

- ކުއްޖާގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ

- ބެލެނިވެރިޔާގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ

- ވެކްސިން ދެވިފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ވެކްސިން ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ

- ހުށަހެޅި ހުރިހާ އަސްލުތަކެއް ބެލުމަށްފަހު ވަގުތުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ސްކޫލަށް ކުދިން ވައްދަން އެދޭ ފޯމު ހެނދުނު 10:30 އިން 15:00 އަށް ސްކޫލް އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

07 މުޙައްރަމް 1437

20 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ