މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

މި ރަށު (ނ. ހެނބަދޫ) 34 ނަންބަރު: ''ހިރުނދުމާގެ'' އޭ ކިޔާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 26 އޮކްޓޫބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 13.30 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

02 މުޙައްރަމް 1437

15 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ