މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އުވާލެވުނު ޕާޓްނަރޝިޕްތައް

އިޢުލާން

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2011) ގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް އުވާލުމަށް އެދި މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ، އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް އުވާލައިފީމެވެ.

 

ޕާޓްނާރޝިޕްގެ ނަން

ޕާޓްނާރޝިޕްގެ ނަން (އިނގިރޭސިން)

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

އުވާލި ތާރީޚު

1

ޑަބްލިޔު.އެން.އެމް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ކޮންސަލްޓިންގ

W.N.M ACCOUNTING AND CONSULTING

P-0006/2012

05/08/2015

2

ގާރޑިކްސް އެލްއެލްޕީ

GUARDIX LLP

P-0070/2014

08/08/2015

3

ބުކް ނައު މޯލްޑިވްސް އެލް.އެލް.ޕީ

BOOK NOW MALDIVES L.L.P

P-0038/2014

08/03/2015

4

އޭ.އެފް.އައި.އެސް ލ.ލ.ޕ

A.F.I.S LLP

P-0043/2014

17/01/2015

5

ސްޓޫޑިއޯ ބުލޫވޭވްސް މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް

STUDIO BLUE WAVES MALDIVES (PARTNERSHIP)

P-0001/2003

25/10/2014

6

ޖީ.އެސް.އެން.އައި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕަރޓްނަރޝިޕް

G.S.N.I INVESTMENT PARTNERSHIP

P-0001/2012

11/09/2014

7

ކާސިން ޕާރޓްނަރސް

KASIN PARTNERS

P-0005/2011

03/09/2014

28 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

12 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ