މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބިލް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުން ބިލް ހުށަހެޅުއްވުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބިލް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުން 15 ޑިސެންބަރު 2015 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ބިލް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިނިސްޓްރީގެ 3014457، 3014453 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

27 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

11 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ