ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން މި މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވުމާއެކު، މި މަސައްކަތް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެހެން މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.

އައިޓަމް/ތަފްޞީލު

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

21-10-2015

ބުދަ

10:30

ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

28-10-2015

ބުދަ

10:30

ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

                     27 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

11 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ