ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އާ ކެމްޕަސްގެ ވަށާފާރު ރާނައި، ވަގުތީ ފާޚާނާބަރިއެއް ޢިމާރާތްކުރަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި މަދަރުސާގެ އާ ކެމްޕަސްގެ ވަށާފާރު ރާނައި، ވަގުތީ ފާޚާނާބަރިއެއް ޢިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވެގެން މި މަދަރުސާއިން ކުރި ނަންބަރު: GS-30/IUL/2015/10ފ(16-08-2015) ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ޞައްޙަ 3 ( ތިނެއް) އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަން އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގަވައިފިއެވެ.

ވީމާު، މަތީގައި ދެންނެވި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/18) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަލުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

20-10-2015

އަންގާރަ

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

އަންދަސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

27-10-2015

އަންގާރަ

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

27 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

11 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ