މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލްގައި 6 ކްލާސްރޫމްގެ ބްލޮކެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލްގައި 6 ކްލާސްރޫމްގެ ބްލޮކެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރލްޑްބޭންކުގެ އެހީއާއެކު ތަންފީޒުކުރާ އެންހޭންސިންގ އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލްގައި 6 ކްލާސްރޫމްގެ ބްލޮކެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

(1) ބީލަމާބެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ސީޑީގެ އަގަކީ -/200 (ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ސީޑީ ދޫކުރުން އޮންނާނީ 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 އިން 26 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 09:00 އިން 14:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަން (ވެލާނާގޭގެ 08 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އިންނެވެ.

(2) ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 12 އޮކްޓޫބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މި މިނިސްޓްރީގެ (ކޯޑިނޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓް، ނަންބަރު 103، އެދުރުހިޔާ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ) މީޓިންގރޫމުގައެވެ.

(3) ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/20،000 ރުފިޔާ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(4) ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 26 އޮކްޓޫބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މި މިނިސްޓްރީގެ (ކޯޑިނޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓް، ނަންބަރު 103، އެދުރުހިޔާ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ) މީޓިންގރޫމުގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3341317 / 3341318 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

އީމެއިލް ކުރައްވާނީ:  [email protected] ، [email protected]

14 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ