މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާންމަހު ގޭހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން މިކުންފުނީގައި ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައެވެ.

މާލޭ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓް

ދުވަސް

ދުވާލު

ރޭގަނޑު

އޯރޑަރ ނެގޭ އެންމެ ފަހުގަޑި

ހޮނިހިރުން - ބުރާސްފަތި އަށް

10:00

16:30

20:30

23:00

ދުވާލު 16:00- ރޭގަނޑު  22:30

ހުކުރު

14:30

16:30

ބަންދު

ދުވާލު 16:00

           

ހުޅުމާލޭ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓް

ދުވަސް

ދުވާލު

ރޭގަނޑު

އޯރޑަރ ނެގޭ އެންމެ ފަހުގަޑި

ހޮނިހިރުން - ބުރާސްފަތި އަށް

10:00

16:30

20:30

23:00

ދުވާލު 16:00- ރޭގަނޑު  22:30

ހުކުރު

14:30

16:30

20:30

23:00

ދުވާލު 16:00- ރޭގަނޑު  22:30

ތިލަފުށި ފިލިންގ ޕްލާންޓް

ދުވަސް

ހެނދުނު

ހަވީރު

ހޮނިހިރުން - ބުރާސްފަތި އަށް

09:00

15:00

ހުކުރު

ބަންދު

މިނޫން ގަޑިތަކުގައި މާލޭ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓަށް ހުސްފުޅި ގެނައުމުން ރޭގަނޑު 01:00 އާ ހަމަޔަށް ގޭސްފުޅި ދޫކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3325473 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 ޖުލައި 2013
ހޯދާ