ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައިކަލެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ޏ. ފުވައްމުލަކު ސީނިއާވިލާ ޙަސަން އިސްމާޢީލްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު A0A8695 ގެ މޮޓޯސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ     

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 އޮގަސްޓު 2015 ދުވަހުގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގައިދިނުން އެދެމެވެ.

 2 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

17 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ