މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 11 ޖުލައި 2013 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެ

އިޢުލާން

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 11 ޖުލައި 2013 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

ބާވަތް

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު   މަދުވެގެން

ސްކަފޯލްޑްޕިން،  ސްކަފޯލްޑްޕްލޭޑްފޯރމް، ސްކަފޯލްޑްކްރޮސް، ދިދަ ، ދިދަދަނޑި

އެމްޓީސީސީ / ރެންޓަލްސް  ޕްލާޒާގައި

55,345.00

5,000.00

ޕްރޮޕްސް ، ދިދަ ، ދިދަދަނޑި

އެމްޓީސީސީ / ރެންޓަލްސް  ޕްލާޒާގައި

71,600.00

5,000.00

ތްރެޑްޖެކް، ދިދަ ، ދިދަދަނޑި

އެމްޓީސީސީ / ރެންޓަލްސް  ޕްލާޒާގައި

349,200.00

12,000.00

ލިޕްޓު ފައުންޑޭޝަން ، ލިފްޓު މެޝިން ،

ދިދަ ، ދިދަދަނޑި

އެމްޓީސީސީ / ރެންޓަލްސް  ޕްލާޒާގައި

78,000.00

5,000.00

އެއަރ ހެމާރ، ލިފްޓު ބަކެޓް  ލޮކަރ، ލިފްޓު ބަކެޓް، ވަައިބްރޭޓަރ، ކޮންކްރީޑް ގްރޭންޑަރ، ކްރޭން ބަކެޓް، ދިދަ ، ދިދަދަނޑި

އެމްޓީސީސީ / ރެންޓަލްސް  ޕްލާޒާގައި

65,250.00

5,000.00

ޕްރޮޕްސް ތަކެއް

އެމްޓީސީސީ / ރެންޓަލްސް ޕްލާޒާގައި

35,000.00

2,000.00

ޕްރޮޕްސް ތަކެއް

އެމްޓީސީސީ / ރެންޓަލްސް  ޕްލާޒާގައި

35,000.00

2,000.00

ޕްރޮޕްސް ތަކެއް

އެމްޓީސީސީ / ރެންޓަލްސް  ޕްލާޒާގައި

35,000.00

2,000.00

ޕްރޮޕްސް ތަކެއް

އެމްޓީސީސީ / ރެންޓަލްސް  ޕްލާޒާގައި

35,000.00

2,000.00

ވީމާ ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވައި ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ.  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ

24 ޝަޢުބާން 1434

03 ޖުލައި 2013
ހޯދާ