މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކަލަންޑަރުތަކުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކަލަންޑަރުތަކުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ދުވަހުގެ އަދަދު

ހިޖުރީމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާ ދިމާވާ މީލާދީ ތާރީޚުތައް

ހިޖުރީ މަސްތައް

21

 ހުކުރު

2016

ޖަނަވަރީ

1

1437

ربيع الأوّل

21

30

ހޯމަ

2016

 ޖަނަވަރީ 

11

1437

ربيع الآخر

1

29

 ބުދަ

2016

ފެބުރުވަރީ

10

1437

جمادى الأولى

1

29

 ބުރާސްފަތި

2016

މާރިޗު

10

1437

جمادى الآخرة

1

30

 ހުކުރު

2016

އެޕްރީލް

8

1437

رجب

1

29

 އާދީއްތަ

2016

މޭ

8

1437

شعبان

1

30

 ހޯމަ

2016

ޖޫން

6

1437

رمضان

1

29

 ބުދަ

2016

ޖުލައި

6

1437

شوّال

1

29

 ބުރާސްފަތި

2016

އޮގަސްޓު

4

1437

ذوالقعدة

1

30

  ހުކުރު

2016

ސެޕްޓެންބަރު

2

1437

ذوالحجة

1

30

 އާދީއްތަ

2016

އޮކްޓޫބަރު

2

1438

محرّم

1

29

 އަންގާރަ

2016

ނޮވެންބަރު

1

1438

صفر

1

30

 ބުދަ

2016

 ނޮވެންބަރު

30

1438

ربيع الأوّل

1

30

 ހުކުރު

2016

ޑިސެންބަރު

30

1438

ربيع الآخر

1

 

 ހޮނިހިރު

2016

ޑިސެންބަރު

31

1438

ربيع الآخر

2

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

20 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ