ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ގާދިއްފުށީ ''ވާރޭވިލާ'' ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ވާރޭވިލާ އަލްމަރްޙޫމާ މަރްޔަމް ޙަސަންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރ. ނަންބަރު 46 ''ވާރޭވިލާ'' ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2015 ސެޕްޓެންބަރު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

                                      3 ޛުލްޤަޢިދާ 1436ހ

18 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ