މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 27 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިއުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މާފަންނު

ސިތާރާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.16974

2

ހެންވޭރު

ރަތްކުރެދި (ފުރަތަމަ ޢަސްލު)

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.14103

2 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

17 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ