ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

މި ދަންނަވާ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 19 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެތެރޭގައި އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. 

ހއ. ބާރަށު " ހީނާމާގެ " އަށް ހަދައިދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

 3 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

18 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ