ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

                    އިޢުލާނު

މި ދަންނަވާ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 17 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ހއ. ކެލާ " ރިހިވެލި " އަށް ހަދައިދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

 1 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

16 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ