މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ހޯދަން

އަންދަސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިމިނިސްޓްރީއަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 އޮގަސްޓު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަކެތި

ބޭނުންވާ އަދަދު

ސަރވާ

01

ޕްރޮޖެކްޓަރ

01

އޮޓޮމެޓިކް ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކްރީން

01

ޓީވީ ( 50 އިންޗި ސްމާރޓް ޓީވީ އަދި ސްޓޭންޑް )

01

ކޮންފަރެންސް ސައުންޑް ސިސްޓަމް

01

ސީ.ސީ.ޓީވީ ސިސްޓަމް

01

26 ޝައްވާލް 1436

11 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ