ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާންމަހު، ޤައުމީކުތުބުޚަނާ އާއި ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

ރަމަޟާންމަހު، ޤައުމީކުތުބުޚާނާ އާއި ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ހުކުރު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ތިިރީގައިވާ ގަޑިތަކުގައެވެ.    

އިދާރީބައި ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑި:                                ހެނދުނު 9:00  ން 13:30 އަށް.

ލައިބްރަރީ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑި:                                 ހެނދުނު 10:30 ން 15:00 އަށް.

  • ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑި:                                     ހެނދުނު 10:45 ން 14:00 އަށް.  
  • އޯވަރޑިއު ނުވާ ފޮތާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި:        ހެނދުނު 10:45 ން 14:45 އަށް.  

ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑި: ހެނދުނު 10:00 ން 14:30 އަށް.

  • ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑި:                                     ހެނދުނު 10:15 ން 14:00 އަށް.  
  • އޯވަރޑިއު ނުވާ ފޮތާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި:         ހެނދުނު 10:15 ން 14:15 އަށް.  

     22 ޝަޢުބާން 1434

01 ޖުލައި 2013
ހޯދާ