މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢަޤީޤާ ކަތިލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ ނަމުގައި ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން އެކަން ކުރެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 1436ހ ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަސްވަރު ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ޢަޤީޤާ ކަތިލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޢަޤީޤާ ކަތިލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެމެވެ.  

ޢަޤީޤާ ކަތިލުމުގެ އަގު: 

އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަށް ދައްކަވަން ޖެހޭނީ -/2،313 ރުފިޔާއެވެ.

ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަށް ދައްކަވަން ޖެހޭނީ -/4،626 ރުފިޔާއެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި:

27 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  • ފައިސާ ދައްކަވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  • ޢަޤީޤާ ކަތިލެވޭ ކުއްޖާ/ ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ
  • ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް www.mhcl.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3011000 އަށެވެ.

29 ޖުލައި 2015
ހޯދާ