މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާނު

ށ. ފުނަދޫ "ހެޕީލާލު" (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 15-C/2002/26) ގޭގެ، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެގޭގެ ވެރިފަރާތުން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2015 އޮގަސްޓު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާގެ 6540052 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވައި އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

7 ޝައްވާލް 1436

23 ޖުލައި 2015
ހޯދާ