މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު GA 660 H ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު ގެއްލިގެން

އިޢުލާނު

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10463 އެވެ، ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު GA 660 H ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 4 އޮގަސްޓު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިއުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

7 ޝައްވާލް 1436 

23 ޖުލައި 2015
ހޯދާ