އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅު ތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމައްޓަކައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކާ ބެހޭ

2013 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅު ތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމައްޓަކައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގެ ހުޅަނގު ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ހޯރަފުށި، ތުރާކުނު، ތަކަންދޫ، އުތީމު، މުރައިދޫ، ބާރަށް  އުލިގަން މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ.އަތޮޅު، މާލެ-1

AT.0.1

1

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގެ ހުޅަނގު ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ މެދުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. އިހަވަންދޫ، މާރަންދޫ، މޮޅަދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ.އަތޮޅު، މާލެ-2

AT.0.2

2

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގެ ހުޅަނގު ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ދިއްދޫ، ވަށަފަރު، ކެލާ، ފިއްލަދޫ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ.އަތޮޅު، މާލެ-3

AT.0.3

3

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް،

ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު

3 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ހދ. ކުމުންދޫ، ކުރިނބި، ނޮޅިވަރަމް، ނޮޅިވަރަންފަރު ހަނިމާދޫ، ފިނޭ، ހިރިމަރަދޫ، ނައިވާދޫ، ނެއްލައިދޫ މި 9 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ.އަތޮޅު، މާލެ-1

BT.0.1

4

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް،

ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު 5 ނަންބަރު

ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. މަކުނުދޫ، ނޭކުރެންދޫ، ވައިކަރަދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-2

BT.0.2

5

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް،

ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު 1 ނަންބަރު

ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މަޤާމްމަގުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އަމީނީމަގުން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަރިޖެހިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ވެލަނބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް، މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޖޫލިއެޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) އުތުރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3

BT.0.3

6

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު

ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު  ދެކުނުފަރާތު

3 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މަޤާމްމަގުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އަމީނީމަގުން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަރިޖެހިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ވެލަނބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް، މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޖޫލިއެޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-4

BT.0.4

7

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް
އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނުހިނގުން ގުޅޭ

ކަންމަތީ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު

ސްޓާފްރޫމްގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1

CT.0.1

8

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
އަމީރުއަޙްމަދުމަގު

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

ކޮއިމަލާ މާލަމުގެ އިރުދެކުނު ކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ނ. ޅޮހި، މާފަރު، މަގުދޫ، މަނަދޫ، މިލަދޫ، ހެނބަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، ކުޑަފަރި، ލަންދޫ، މާޅެންދޫ މި 10 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި  ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1

DT.0.1

9

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
އަމީރުއަޙްމަދުމަގު

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ މާލަމުގެ

އިރުއުތުރު ކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. ފޮއްދޫ، ހޮޅުދޫ، ވެލިދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2

DT.0.2

10

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ އައިމިނާރަނިހިނގުން

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ހުޅުދުއްފާރު، މާކުރަތު، އުނގޫފާރު، އަލިފުށި، އަނގޮޅިތީމު، ރަސްގެތީމު، ވާދޫ މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ.އަތޮޅު، މާލެ-1

ET.0.1

11

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ އައިމިނާރަނިހިނގުން

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ފައިނު، އިނގުރައިދޫ، އިންނަމާދޫ، ކިނޮޅަސް، ރަސްމާދޫ، ދުވާފަރު މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2

ET.0.2

12

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ އައިމިނާރަނިހިނގުން

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތުގެ

1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ.މަޑުއްވަރި، މީދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-3

ET.0.3

13

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

އުތުރު ބްލޮކުގެ ކުލާސްރޫމް 3B ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. އޭދަފުށި، ހިތާދޫ، މާޅޮސް، ފެހެންދޫ، ފުޅަދޫ، ގޮއިދޫ، ތުޅާދޫ މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބ.އަތޮޅު، މާލެ-1

FT.0.1

14

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

އުތުރު ބްލޮކުގެ ކުލާސްރޫމް  3D ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ .ދަރަވަންދޫ، ދޮންފަނު، ކަމަދޫ، ކެންދޫ، ކިހާދޫ، ކުޑަރިކިލު މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2

FT.0.2

15

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ހުޅަނގު ބްލޮކުގެ

ކުލާސްރޫމް 3، 10F ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ޅ. ނައިފަރު، ހިންނަވަރު މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1

GT.0.1

16

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ހުޅަނގު ބްލޮކުގެ

ކުލާސްރޫމް 5، 10D ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ޅ. ކުރެންދޫ، އޮޅުވެލިފުށި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2

GT.0.2

17

މާލެ،

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އަމީނީ ބިލްޑިންގ)

އައިމިނާރަނިހިނގުން

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ކޮރިޑޯ ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ކ. ދިއްފުށި، ގުޅި، މާފުށި، ގުރައިދޫ، ހިންމަފުށި، ހުރާ، ތުލުސްދޫ، ގާފަރު، ކާށިދޫ މި 9 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1

HT.0.1

18

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

 މެއިން ގޭޓް ކޮރިޑޯ ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި  އއ. ހިމަންދޫ، އުކުޅަސް، ރަސްދޫ، ތޮއްޑޫ، މާޅޮސް، ފެރިދޫ، މަތިވެރި، ބޮޑުފޮޅުދޫ މި 8 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

UT.0.1

19

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ޗާންދަނީމަގުގެ 2

ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ

ހުޅަނގުއުތުރު ކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އދ. މަހިބަދޫ، ކުނބުރުދޫ، އޮމަދޫ، ހަންޏާމީދޫ، މަންދޫ މި 5  ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

IT.0.1

20

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ޗާންދަނީމަގުގެ

2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ

އިރުއުތުރު ކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އދ. ފެންފުށި، މާމިގިލި، ދިއްދޫ، ދިގުރަށް، ދަނގެތި މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އދ. އަތޮޅު، މާލެ-2

IT.0.2

21

މާލެ،

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، (ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް)،

އަމީނީމަގު ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ

އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ވ. ރަކީދޫ، ކެޔޮދޫ، ފުލިދޫ، ތިނަދޫ، ފެލިދޫ މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1

JT.0.1

22

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

ސްޓޫޑެންޓް ކޮމަން ރޫމްތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. މުލައް، ނާލާފުށި، ކޮޅުފުށި، ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރި، ރަތްމަންދޫ، ވޭވައް، މުލި މި 8 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މ. އަތޮޅު، މާލެ-1

KT.0.1

23

މާލެ،

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، (ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް)،

އަމީނީމަގު ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފ. ދަރަނބޫދޫ، ނިލަންދޫ، ފީއަލި، ބިލެތްދޫ، މަގޫދޫ މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފ. އަތޮޅު، މާލެ-1

LT.0.1

24

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލް،

 ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުމުގެ ދޮރޯށިން

ވަދެގެން ދާއިރު ކެންޓީނުގެ ލޮބީގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ދ. ވާނީ، މާއެނބޫދޫ، ކުޑަހުވަދޫ، މީދޫ، ބަނޑިދޫ، ރިނބުދޫ، ހުޅުދެލި މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

MT.0.1

25

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް
ވައިދަރިހިނގުމުގެ

ދޮރާށިން ވަންނައިރު ކުވައިޓް އެރިޔާގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ބުރުނި، ވިލުފުށި، ދިޔަމިގިލި، މަޑިފުށި މި 4 ރަށުގެރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-1

NT.0.1

26

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް
ވައިދެރިހިނގުމުގެ

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ކްވައިޓް އޭރިޔާގެ

އުތުރުކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ތިމަރަފުށި،  ގާދިއްފުށި، ގުރައިދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-2

NT.0.2

27

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

މިސްކިތް ކުރިމަތި ލޮބީ ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ކިނބިދޫ، ވޭމަންޑޫ، އޮމަދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، ކަނޑޫދޫ މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-3

NT.0.3

28

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް
ރަށްދެބައި ހިނގުމުގެ

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު

8 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. މުންޑޫ، ގަން މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައިވާ (ލ. ކަޅައިދޫ އިން ލ. ގަމަށް ބަދަލުކުރެއްވިފައިވާ) ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1

OT.0.1

29

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް

ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. ދަނބިދޫ، އިސްދޫ، މާބައިދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-2

OT.0.2

30

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް

ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. ކުނަހަންދޫ، ހިތަދޫ، މާވަށް، ފޮނަދޫ، ގާދޫ، މާމެންދޫ މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-3

OT.0.3

31

މާލެ،

މަންދު ކޮލެޖް ( ކުރީގެ އެމް.އީ.އެސް)

އަމީނީމަގު ދޮރޯށިން

ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ، ކޮލަމާފުށި، ވިލިނގިލި މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

PT.0.1

32

މާލެ،

މަންދު ކޮލެޖް ( ކުރީގެ އެމް.އީ.އެސް)

ރަށްދެބައިހިނގުން ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. ކޮނޑޭ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ، ދެއްވަދޫ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2

PT.0.2

33

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް،

މޫނިމާހިނގުން ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރުފަރާތު 2  ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ތިނަދޫ ކާންނާމަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

QT.0.1

34

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް،

މޫނިމާހިނގުން ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރުފަރާތު 3 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ތިނަދޫ ކާންނާމަގުން ފެށިގެން ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި އަދި މަޑަވެލި، ހޯނޑެއްދޫ، ނަޑެއްލާ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-2

QT.0.2

35

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް،

މޫނިމާހިނގުން ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރުފަރާތު 4  ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ވާދޫ، ގައްދޫ، ރަތަފަންދޫ، ފިޔޯރީ، ފަރެސް، މާތޮޑާ މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-3

QT.0.3

36

މާލެ،

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރައްބިއްޔާ

 ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފުވައްމުލަކުގެ ހޯދަޑު، ދަނޑިމަގު، ދިގުވާޑު، މި 3 އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޏ. އަތޮޅު، މާލެ-1

RT.0.1

37

މާލެ،

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރައްބިއްޔާ

ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފުވައްމުލަކުގެ މާދަޑު، މިސްކިތްމަގު، މާލެގަން، ފުނާޑު، ދޫޑިގަން މި 5 އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޏ. އަތޮޅު، މާލެ-2

RT.0.2

38

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު

ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ސ. މީދޫ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1

ST.0.1

39

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު

ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ސ. ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2

ST.0.2

40

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ސ. ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-3

ST.0.3

41

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
މެދުޒިޔާރަތްމަގު

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

2 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ސ. މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-4

ST.0.4

42

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
މެދުޒިޔާރަތްމަގު

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ޒިޔާރަތްމަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ފެށިގެން އިރަށް، ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިންހިނގުމުން އިރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މިމަގުތަކުގެ) އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5

ST.0.5

43

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
މެދުޒިޔާރަތްމަގު

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

4 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ޒިޔާރަތްމަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ފެށިގެން އިރަށް، ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިން ހިނގުމުން އިރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) ދެކުނުފަރާތާއި، ފެންފިޔާޒުމަގުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން ފެށިގެން އިރަށް، ސޯސަންގެމަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން އިރަށް، ޝަމްސުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް، ލިލީމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) އުތުރު ފަރާތާއި ދެމެދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6

ST.0.6

44

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
މެދުޒިޔާރަތްމަގު

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

5 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ފެންފިޔާޒުމަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ފެށިގެން އިރަށް، ސޯސަންގެމަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން އިރަށް، ޝަމްސުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް، ލިލީމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) ދެކުނުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7

ST.0.7

45

ހުޅުމާލެ،

ލާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

(ކުރީގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)

މެއިން ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހއ، ހދ މި 2 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1

YT.0.1

46

ހުޅުމާލެ،

ލާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

(ކުރީގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)

މެއިން ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ށ، ނ، ރ، ބ މި 4 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.


ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2

 

 

YT.0.2

47

ހުޅުމާލެ،

ލާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

(ކުރީގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)

ޕްރީ ސްކޫލް ކެންޓީނުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ މި 7 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-3

 

 

 

YT.0.3

 

48

ހުޅުމާލެ،

ލާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

(ކުރީގެފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)

އިންޑޯ ގޭމްސް ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދ، ތ، ލ މި 3 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-4

 

 

 

YT.0.4

49

ހުޅުމާލެ،

ހުޅުމާލެ ޕްރީ ސްކޫލް

ހުޅުމާލެ ޕްރީ ސްކޫލް ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގއ، ގދ މި 2 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5

 

 

YT.0.5

50

ހުޅުމާލެ،

ޣާޒީ ސްކޫލް

ކޮމަންރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޏ. އަތޮޅު އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-6

 

 

YT.0.6

51

ވިލިމާލެ

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

އުތުރުފަރާތު ކޮރިޑޯގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހއ، ހދ، ށ، ނ މި 4 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1

 

YT.0.7

 

52

ވިލިމާލެ،

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް،

1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ މި 7 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-2

 

 

YT.0.8

53

ވިލިމާލެ،

ޔޫތް ސެންޓަރުގެ

ދެކުނު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ މި 6 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3

 

YT.0.9

54

ވިލިމާލެ،

ޔޫތް ސެންޓަރުގެ އުތުރު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގދ. އަތޮޅާއި، ޏ. އަތޮޅާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-4

 

YT.0.10

55

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

17 ޝަޢުބާން 1434

24 ޖޫން 2013
ހޯދާ