އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

އިޢުލާން

 

2013 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

          
  

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

  
  

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

  
  

#

  

މ. ދިއްގަރު

ދިއްގަރު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްގަރު ރައްޔިތުންނާއި   ދިއްގަރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

މ. ދިއްގަރު-1

K01.07.1

1

މ. މަޑުއްވަރި

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ   ރައްޔިތުންނާއި މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

މ. މަޑުއްވަރި-1

K01.08.1

2

މ. ރަތްމަންދޫ

ރަތްމަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަތްމަންދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ރަތްމަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

މ. ރަތްމަންދޫ-1

K01.01.1

3

މ. ވޭވަށް

ވޭވަށު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވޭވަށު   ރައްޔިތުންނާއި ވޭވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

މ. ވޭވަށް-1

K01.02.1

4

މ. މުލި

މ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުލި   ރައްޔިތުންނާއި މުލީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

މ. މުލި-1

K01.04.1

5

މ. މުލައް

މުލަކު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުލަކު ހޭލަމޭލަ   ހިނގުމުން ސޯސަންމަގަށް ގޮސް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް ހުސޭނީމަގަށް ގޮސް، ހުސޭނީމަގުން   ހުޅަނގަށް އަސަރީހިނގުމަށް ގޮސް، އަސަރީހިނގުމުން   ދެކުނަށް ގޮސް ދަނޑުވަށާހިނގުމާ ހަމައަށްވާ ސަރަޙައްދުގެ އިރު އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މިހުންނާއި   މުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

މ. މުލައް-1

K02.03.1

6

މ. މުލައް

މުލަކު އަހްލީ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުލަކު ހޭލަމޭލަހިނގުމުން   ސޯސަންމަގަށް ގޮސް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް ހުސޭނީ މަގަށް ގޮސް، ހުސޭނީމަގުން   ހުޅަނގަށް އަސަރީހިނގުމަށް ގޮސް، އަސަރީހިނގުމުން   ދެކުނަށް ގޮސް ދަނޑުވަށާ ހިނގުމާ ހަމައަށްވާ ސަރަޙައްދުގެ އިރުދެކުނުގައިވާ   ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މިހުންނެވެ.

މ. މުލައް-2

K02.03.2

7

މ. ނާލާފުށި

ނާލާފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނާލާފުށީ ރައްޔިތުންނާއި   ނާލާފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

މ. ނާލާފުށި-1

K02.05.1

8

މ. ކޮޅުފުށި

މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮޅުފުށީ   ރައްޔިތުންނާއި ކޮޅުފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

މ. ކޮޅުފުށި-1

K02.06.1

9

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ޝަޢުބާން 1434

24 ޖޫން 2013
ހޯދާ