މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

ތިރީގައިމިވާ މަޤާމަށް މި އިދާރާއަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވަތުދެމެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

މަޤާމް:

ޖ. އެސް. 3

ރޭންކް:

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ކްލެސިފިކޭޝަން:

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

އޮފީސް / އިދާރާ:

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔްނިޓް

ޔުނިޓް:

4465.00 ރުފިޔާ

މުސާރަ:

1500.00 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

1 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ކޮންޓްރެކްޓް (2 އަހަރުދުވަސް)

ގިންތި:

1. އެކައުންޓިންގ / ފައިނޭންސް / ބިޒިނަސްގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، މިފަދަ ދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛

2. ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް

- މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން، ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

- ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަހަރީ ބަޖެޓް، ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ލަފާގެމަތީން ތައްޔާރުކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން.

- ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް، ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެމަތީން ތައްޔާރުކުރުން.

- ކައުންސިލުން ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓައި، ގަވައިދުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެމަތީން ފައިސާދީ ނިންމުން.

- ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި، ޕްރޮކިޔުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގޭނޭގޮތުގެ އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

- ކައުންސިލް އިދަރާގެ އެންމެހައި އެކައުންޓްތައް، މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި، ދުވަހުން ދުވަހަށް އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

- ކައުންސިލަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީގެ ހިސާބުތައް ބަރާބަރަށް ބަލަހައްޓައި، ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއެއްވާނަމަ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

- މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

- ކައުންސިލްގެ އިންވެންޓްރީއާއި މުދާ، މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށް ބެލެހެއްޓުން.

- ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށްދޭ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

- ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

- މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި، ޤާބިލުކަމާއި، ފެންވަރާއި، ބޭނުންވާ ސިފަތައް.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް

މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ އިންޓަވިޔުއާއި ޕްރެކްޓިކަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި  ތާރީޚު،  އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ. 

އިންޓަވިޔު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ ތަނަކާއި މުއްދަތު

މި ވަޒީފާޔަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2015 ޖުލައި 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12.00 ގެ ކުރިން، ވަޒީފާޔަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެމަތީން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި، އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެއެވެ.  

އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

- ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (މި ފޯމް، މި ކައުންސިލުންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

- ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފެއްނަމަ، މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. 

- މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.    

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ، ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ނަގާފައިވާ، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއެއް.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6560013 ނަންބަރު ފޯނާއިއެވެ. ފެކްސް ކުރާނީ 6560013 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.  އީމެލްކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 26 ރަމަޟާން 1436

13 ޖުލައި 2015
ހޯދާ