މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

އިޢުލާން

 

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ށ. ކަނޑިތީމު " ޗެރީފްލާވަރ " ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 4 އޮގަސްޓު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00ގެ ކުރިން ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

21 ރަމަޟާން 1436

08 ޖުލައި 2015
ހޯދާ