އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

އިޢުލާން

 

2013 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

 

              
  

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

  
  

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

  
  

#

  

ފ. ފީއަލި

ފ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފީއަލީ ރައްޔިތުންނާއި   ފީއަލީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ފ. ފީއަލި-1

L01.01.1

1

ފ. ބިލެތްދޫ

ބިލެތްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބިލެތްދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ބިލެތްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ފ. ބިލެތްދޫ-1

L01.02.1

2

ފ. މަގޫދޫ

މަގޫދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަގޫދޫ   ރައްޔިތުންނާއި މަގޫދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ފ. މަގޫދޫ-1

L01.03.1

3

ފ. ދަރަނބޫދޫ

ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަރަނބޫދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ދަރަނބޫދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ފ. ދަރަނބޫދޫ-1

L02.04.1

4

ފ. ނިލަންދޫ

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ   ޖަލްސާކުރާ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިލަންދޫ   ވެޔޮދަށުމަގުގެ އިރުން، މިރުސްމާހިނގުމުގެ އުތުރުން، ގަނޑުވަރުމަގުގެ   އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ-1

L02.05.1

5

ފ. ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ ޕްރީ ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިލަންދޫ   ވެޔޮދަށުމަގުގެ ހުޅަނގުން، މިރުސްމާހިނގުމުގެ   ދެކުނުން، ގަނޑުވަރުމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ނިލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ-2

L02.05.2

6

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

15 ޝަޢުބާން 1434

24 ޖޫން 2013
ހޯދާ