އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކާ ބެހޭ

2013 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ހއ. ތުރާކުނު

ތުރާކުނު މަދަރުސާ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުރާކުނު ރައްޔިތުންނާއި ތުރާކުނުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ތުރާކުނު-1

A01.01.1

1

ހއ. އުލިގަމު

އުލިގަމު ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުލިގަމު ރައްޔިތުންނާއި އުލިގަމުގައިދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. އުލިގަމު-1

A01.02.1

2

ހއ. ހޯރަފުށި

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މުރަނގަޖެހިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-1

A01.04.1

3

ހއ. ހޯރަފުށި

ރަށްވެހިގޭ ބާޢިމާރަތް

 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މުރަނގަޖެހިމަގާއި ބަގީޗާމަގާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-2

A01.04.2

4

ހއ. ހޯރަފުށި

ރަށްވެހިގޭ އާޢިމާރަތް

 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ ބަގީޗާމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި ހޯރަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރ

ަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-3

A01.04.3

5

ހއ. މޮޅަދޫ

މޮޅަދޫސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މޮޅަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މޮޅަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. މޮޅަދޫ-1

A02.03.1

6

ހއ. އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިހަވަންދޫ ޗާންދަނީމަގު އުތުރުން ސަބުދެލިމަގުގެ ހުޅަނގުން ހުސެއިނީގޯޅީގެ އުތުރުން ސޯސަންމަގުގެ އިރުން ގުލްފާމުހިނގުމުގެ އުތުރުން ދަނބުރުއްމަގުގެ އިރުން އަމީނީމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، އިހަވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ-1

A02.05.1

7

ހއ. އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭ ދެކުނުފަރާތުގައި ހުންނަ 02 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް އިމާރާތުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިހަވަންދޫ ޗާންދަނީމަގުގެ ދެކުނުން ސަބުދެލިމަގުގެ އިރުން، ހުސެއިނީގޯޅީގެ ދެކުނުން، ސޯސަންމަގުގެ ހުޅަނގުން، ގުލްފާމުހިނގުމުގެ ދެކުނުން، ދަނބުރުއްމަގުގެ ހުޅަނގުން، އަމީނީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާމީހުންނެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ-2

A02.05.2

8


ހއ. މާރަންދޫ

މާރަންދޫ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާރަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މާރަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. މާރަންދޫ-1

A02.10.1

9

ހއ. ތަކަންދޫ

ތަކަންދޫ ސްކޫލް (މަދަރުސަތުލް ޝަހީދު ޢަލީ ތަކުރުފާން)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ތަކަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ތަކަންދޫ-1

A03.11.1

10

ހއ. އުތީމު

ހަނދާނީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުތީމު ރައްޔިތުންނާއި އުތީމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. އުތީމު-1

A03.12.1

11

ހއ. މުރައިދޫ

މުރައިދޫ ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުރައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މުރައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. މުރައިދޫ-1

A03.13.1

12

ހއ. ބާރަށް

ބާރަށު ސްކޫލުގެ 5 ކުލާސް ހިމެނޭ ބޮޑު ކުލާސް ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބާރަށު ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލޭގެފާނުމަގުގެ ދެކުނުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި ބާރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ބާރަށް-1

A03.14.1

13

ހއ. ބާރަށް

ބާރަށު ސްކޫލުގެ ލެބޯރަޓަރީ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބާރަށު ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލޭގެފާނުމަގުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ބާރަށް-2

A03.14.2

14

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ފިޔަނޫމާގޯޅީގެ އުތުރުން، ރަންފަރުގޯޅީގެ އުތުރުން، ޗޭނުވެހީގެ އުތުރަށް އޮތް ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި، ދިއްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-1

A04.08.1

15

ހއ. ދިއްދޫ

ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ފިޔަނޫމާގޯޅީގެ ދެކުނުން، ރަންފަރުގޯޅީގެ ދެކުނުން، ޗޭނުވެހީގެ ދެކުނުން ރަށްދެބައިމަގުގެ އުތުރަށް ހުރި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-2

A04.08.2

16

ހއ. ދިއްދޫ

ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ 1 ނަންބަރު ކްލާސް ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ ދެކުނުން، ހަވީރީހިނގުމުގެ އުތުރަށް އޮތް ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-3

A04.08.3

17

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ 2 ނަންބަރު ކްލާސް ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ހަވީރީހިނގުމުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-4

A04.08.4

18

ހއ. ވަށަފަރު

ވަށަފަރު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަށަފަރު ރައްޔިތުންނާއި ވަށަފަރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ވަށަފަރު-1

A05.07.1

19

ހއ. ކެލާ

މަދުރަސަތުއްޝައިޙް އިބްރާހީމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެލާގެ އޮޑިބަންމަގުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ކެލާގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ކެލާ-1

A05.06.1

20

ހއ. ކެލާ

ލިލީ ޕްރީސުކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެލާގެ އޮޑިބަން މަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ކެލާ-2

A05.06.2

21

ހއ. ފިއްލަދޫ

ފިއްލަދޫ ސްކޫލްހޯލުގައި (މަދަރުސަތުއްސަބަޙް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ފިއްލަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ފިއްލަދޫ-1

A05.09.1

22

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ޝަޢުބާން 1434

24 ޖޫން 2013
ހޯދާ