އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކާ ބެހޭ

2013 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ށ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ށ. ކަނޑިތީމު

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑިތީމު ރައްޔިތުންނާއި ކަނޑިތީމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ކަނޑިތީމު-1

C01.01.1

1

ށ. ގޮއިދޫ

ގޮއިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގޮއިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ގޮއިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ގޮއިދޫ-1

C01.03.1

2

ށ. ބިލެތްފަހި

ބިލެތްފަހީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބިލެތްފަހީ ރައްޔިތުންނާއި ބިލެތްފަހީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ބިލެތްފަހި-1

C01.06.1

3

ށ. ފޭދޫ

ފޭދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޭދޫ ރައްޔިތުންނާއި ފޭދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ފޭދޫ-1

C01.04.1

4

ށ. ނޫމަރާ

ނޫމަރާ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޫމަރާ ރައްޔިތުންނާއި ނޫމަރާގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ނޫމަރާ-1

C01.02.1

5

ށ. ފީވައް

ފީވަކު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފީވަކު ރައްޔިތުންނާއި ފީވަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ފީވައް-1

C02.05.1

6

ށ. ނަރުދޫ

ނަރުދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނަރުދޫ ރައްޔިތުންނާއި ނަރުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ނަރުދޫ-1

C02.08.1

7

ށ. މިލަންދޫ

މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާރޕަސް ރޫމް ގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލަންދޫ އިސްކަންދަރުމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، މިލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. މިލަންދޫ-1

C02.14.1

8

ށ. މިލަންދޫ

މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާރޕަސް ރޫމް ގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލަންދޫ އިސްކަންދަރުމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. މިލަންދޫ-2

C02.14.2

9

ށ. ފޯކައިދޫ

ފޯކައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ފޯކައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ފޯކައިދޫ-1

C03.07.1

10

ށ. މަރޮށި

އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަރޮށީ ރައްޔިތުންނާއި މަރޮށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. މަރޮށި-1

C03.09.1

11

ށ. ކޮމަންޑޫ

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ކޮމަންޑޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫ-1

C03.11.1

12

ށ. ކޮމަންޑޫ

ދެކުނުފަރާތު ސްޓޭޖް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫ-2

C03.11.2

13

ށ. ފުނަދޫ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުނަދޫ މިނިވަން ހިނގުމުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ފުނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ފުނަދޫ-1

C04.13.1

14

ށ. ފުނަދޫ

ފުނަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުނަދޫ މިނިވަން ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ށ. ފުނަދޫ-2

C04.13.2

15

ށ. ޅައިމަގު

ޅައިމަގު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޅައިމަގު ރައްޔިތުންނާއި ޅައިމަގުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. ޅައިމަގު-1

C04.10.1

16

ށ. މާއުނގޫދޫ

މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާއުނގޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މާއުނގޫދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ށ. މާއުނގޫދޫ-1

C04.12.1

17

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ޝަޢުބާން 1434

24 ޖޫން 2013
ހޯދާ