މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެރަވަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބަޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކުންފުންޏަށް މިމިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އެ ފަރާތުގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެމަތިން 25 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ބާތިލުކުރެވިފައެވެ.

  1. ކެރަވަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

    (CARAVAN MALDIVES PRIVATE LIMITED)

     ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

       16  ޝަޢުބާން  1434      

25 ޖޫން 2013
ހޯދާ