މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ދިއްގަރުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަންނަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 368/368/2024/30(IUL) އަދި 368/368/2024/36(IUL) އާއި ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަންނަ މުއްދަތު ތިރީގައި މިވާ، ގޮތަށް އިތުރުކޮށްފީމެވެ.

މުއްދަތު:

2024 ޖުލައި 18 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް (ރަސްމީ ދުވަސްތައް އެކަނި)

ވަގުތު:

ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް، އަދި

ރޭގަނޑު 8:45 އިން 10:15 އަށް

 

އަދި މި މުއްދަތުގައި މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

10 ޖުލައި 2024
ހޯދާ