އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވާ ހުސްބިންތައް ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ އުޞޫލު އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވާ ހުސްބިންތައް ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ އުޞޫލު އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލް އެޓޭޗް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. 

 

10 ޖުލައި 2024
ހޯދާ