ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލް ޘާނީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަސް ޑްރައިވަރު މަޤާމުގެ A2 ޝީޓުގެ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރުން

 މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު GS52/IUL/2024/009 އިޢުލާނުން ބަސް ޑްރައިވަރު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާރކްޝީޓް (A2 ޝީޓް ) މި އިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމު ކުރީމެވެ.  

މި ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 15 ޖުލައި 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ސްކޫލް އިދާރީ އޮފީހަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ [email protected]  އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                   ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

10 ޖުލައި 2024
ހޯދާ