ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލް ޘާނީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމް ޓީޗަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓްގެ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރުން

 މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު GS52/IUL/2024/030 އިޢުލާނުން އިސްލާމް ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާރކްޝީޓް (A2 ޝީޓް ) މި އިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމު ކުރީމެވެ.  

މި ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 15 ޖުލައި 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ސްކޫލް އިދާރީ އޮފީހަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ [email protected]  އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                   ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ

10 ޖުލައި 2024
ހޯދާ