ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ( ޑްރައިވަރ)

(IUL)395/395/2024/45

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު  އާންމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 10 ޖުލައި 2024 އިން ފެށިގެންރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލްކުރައްވާނީ I[email protected] އަށެވެ.

10 ޖުލައި 2024
ހޯދާ