ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

މިލްކުވެރިކަން

     މިލްކުވެރިކަން:

                ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ 10(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން ހދ.ނޭކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. ހދ.ނޭކުރެންދޫ "ކަށިމާގެ" (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: B-14/2000/03) އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި، ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ރުއްގަސް.
07 ޖުލައި 2024
ހޯދާ