ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 1. ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް
 2. ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރީޢާ ޕޮލިސީ
 3. ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އެޑިޔުކޭޝަން
 4. މާސްޓަރ އޮފް ޤިރާއަތު
 5. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް
 6. މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް
 7. މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް
 8. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް، ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިޓްރޭޝަން
 9. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
 10. މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް
 11. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޓީސޯލް (ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކާރސް އޮފް އަދަރ ލެންގުއޭޖަސް)
 12. މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 13. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ
 14. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ - ޤުރްއާން
 15. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ – އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން
 16. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް ލިންގުއިސްޓިކްސް
 17. އެގްޒެކްޓިވް މާސްޓަރ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް
 18. މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ގަވަރނަންސް
 19. މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
 20. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ
 21. ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
 22. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 23. ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް
 24. ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް
 25. ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން
 26. ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ޕްރައިމަރީ)
 27. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 28. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
 29. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 30. ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
 31. ބެޗްލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 32. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 33. ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 34. ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
 35. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 36. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 37. ޑިޕްލޮމާ އޮފް އިމާމްޝިޕް
 38. ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 39. ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން
 40. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 41. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
 42. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 43. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
 44. ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 45. ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 46. ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
 47. ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 48. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން
 49. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
 50. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގ
 51. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 52. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
 53. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 54. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޯ އިމާމްޝިޕް
 55. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޖަނާޒާ
 56. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 57. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
 58. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 59. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 60. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
 61. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 62. ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް 1
 63. ޤުރްއާން ޙިފްޡުކުރުމުގެ ކޯސް
 64. ޗައިނީޒް ލޭންގުއޭޖް ބިގިނަރޒް ކޯސް
 65. ޗައިނީޒް ލޭންގުއޭޖް އެލެމެންޓްރީ ކޯސް

 

ވީމާ، މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، 13 ޖުލައި 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މީގެ އިތުރުން އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރު (ލ.ފޮނަދޫ – ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް) ، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރު (ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް) ، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރު (ޅ. ނައިފަރު - ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ-ސްކޫލް)،އަދިއައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ – ޝަމްސުއްދީން ލާރނިންގ ސެންޓަރ އަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ، ވެބްސައިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް (admissions.ium.edu.mv) މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

މި ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް  www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3022120 އަދި 7923247 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

 

ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

 • ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު
 • ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ އެޓެސްޓެޑް ސާފު  ކޮޕީ .
 • Ø      އައިޑީކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 1 ފޮޓޯ.
 • 2 ބޭފުޅެއްގެ ރިފަރެންސް ލެޓާރ (ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި)
 • ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) އިނގިރޭސި - (https://ium-media.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/research-concept-paper-template-for-pg-programs-final-1672636992gmbSd.pdf)

                                             ޢަރަބި - (https://ium-media.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/nmothg-ork-almfahym-dktor-aan-tryk-albhth-1714017744ubtr0.pdf)

                                             ދިވެހި - https://www.ium.edu.mv/downloads))

 

 

 • ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
 • އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ވެރިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އައިޑީކާޑުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮޕީ ބެލުމަށްފަހު އަޞްލު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 • އަތޮޅުތަކުން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ފޮނުވި ތަކެތީގެ އަޞްލުތައް، ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކޯހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ، ލަސްވެގެން 02 ދުވަސްކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 3022120 ނަންބަރަށެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7923247 ނަންބަރަށެވެ.

 

 • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ލ.ފޮނަދޫ (ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ (ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް) ،އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ޅ. ނައިފަރު (ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ-ސްކޫލް)، އަދި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ – ޝަމްސުއްދީން ލާރނިންގ ސެންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ލ.ފޮނަދޫ – ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް)
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ޅ. ނައިފަރު - ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ-ސްކޫލް)
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ – ޝަމްސުއްދީން ލާރނިންގ ސެންޓަރ)
 • އީ-މެއިލް ކުރާނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 • އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސައިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް (admissions.ium.edu.mv) މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

25 ޛުލްޙިއްޖާ 1445

02  ޖުލައި  2024

02 ޖުލައި 2024
ހޯދާ