ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޣާޒީ ސުކޫލުގެ ދެ ޕަންޕް ރޫމް ސާފުކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

ޣާޒީ ސުކޫލުގެ ދެ ޕަންޕް ރޫމް ސާފުކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

  1. ޣާޒީސުކޫލުގެ ދެ ޕަންޕް ރޫމް ސާފުކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  3. މި ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 2024 ޖުލައި 10 ން 2024 ޖުލައި 16 ގެ 14:00 ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އަށްރެޖިސްޓްރީ ފޯރމް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  4. މިޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2024 ޖުލައި 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30  ކުރިން މި މެއިލް އަށް [email protected]   މެއިލް ކޮއްދެއްވުން އެދެމެވެ.
  5. މި ބީލަމުގެ ޕްރީ ބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ 2024 ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައިޣާޒީ ސްކޫލް މީޓިން ރޫމުގައެވެ.

 

 

 

  1. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2024 ޖުލައ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައިޣާޒީ ސްކޫލް މީޓިންރޫމްގައެވެ.
  2. މިޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އާންމު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  3. މިޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  4. މިބީލަމާއި ގުޅޭ ބީލަން ފޮތާއި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]   

 

ޣާޒީ ސްކޫލް

 

3350758

 

 

 

04 މުޙައްރަމް 1446

 

10 ޖުލައި   2024

 

10 ޖުލައި 2024
ހޯދާ