ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

މިސްކޫލުން 23 ޖޫން 2024 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: GS22/2024/0022 ގައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެޑްމިން އޮފިސަރ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ. 

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި މަރުކަޒަށްށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް [email protected]  ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6620059/6620010 އަށެވެ.

10 ޖުލައި 2024
ހޯދާ