މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އައުޓުޑޯރ ޕްލޭސެޓް ސަޕްލައިކުރުން (ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް)

އިޢުލާން

ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އައުޓުޑޯރ ޕްލޭސެޓް ސަޕްލައިކުރުން (ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް)

                      މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމުކުރެވިފައިވާ ޕްލޭސެޓް ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 17 ޖުލައި 2024 ވާ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ، ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 24 ޖުލައި 2024 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ފިނިވާމަގު/ށ.ފޭދޫ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާނީ 21 ޖުލައި 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިއިދާރާގެ މީޓިން ރޫމްގައިއެވެ.

                      އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 6540045 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ

ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯނުނަމްބަރ.

ވެބްސައިޓް

އީމެއިލް

6540045

www.feydhoo.gov.mv

[email protected]

10 ޖުލައި 2024
ހޯދާ