ފޭދޫ ސްކޫލް/ސ.ފޭދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު (ވޭޖް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު  (IUL)GS45/2024/012  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތު (ވޭޖް) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މި ސްކްރީނިންގ ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

03 ޖުލައި 2024
ހޯދާ