ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ލައުންޖެއް ހަދައދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ލައުންޖެއް ހަދައދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި ޔުނިވަރސިޓީގައި ފްސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ލައުންޖެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 08 ޖުލައި 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ބީލަން ހުޅުވުން.

މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެވެ.

މި އިޢުލާންއާއި ގުޅޭ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް

ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން

08 ޖުލައި 2024  13:00 ށް

ބީލަމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސުންގަޑި

14 ޖުލައި 2024 12:00އަށް

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑި

15 ޖުލައި 2024 13:00 އަށް

 

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ތާވަލްގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑު ކަމުގައިވާނަމަ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %5 އެވެ.

 

26 ޛުލްޙިއްޖާ 1445

                           02 ޖުލައި 2024 

02 ޖުލައި 2024
ހޯދާ