ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުމަށް 450 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން 01 ކޮޓރީގެ 02 އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމާ ގުޅޭ ދެވަނަ އިޢުލާން

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުމަށް 450 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން 01 ކޮޓރީގެ 02 އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމާ ގުޅޭދެވަނަ އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުމަށް 450 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން 01 ކޮޓރީގެ 02 އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)170-PR/170/2024/75  (13 ޖޫން 2024) އިޢުލާންއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން ޢިއުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި ޔުނިވަރސިޓީގެ [email protected] މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ބީލަން ހުޅުވުން.

މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެވެ.

 

މި އިޢުލާންއާއި ގުޅޭ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް

ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމުގެ ސުންގަޑި

11 ޖުލައި 2024 ގެ 10:00އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

11 ޖުލައި 2024 ގެ 11:00އަށް

 

24 ޛުލްޙިއްޖާ 1445

                           01 ޖުލައި 2024 

01 ޖުލައި 2024
ހޯދާ