ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގެ އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12 ޖޫން 2024 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)485/1/2024/29 އިޢުލާންގެ ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގެ އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12 ޖޫން 2024 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)485/1/2024/29 އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަޢާރަފް   

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގެ އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12 ޖޫން 2024 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)485/1/2024/29 އިޢުލާންގެ ޓީ.އޯ.އާރްގައި އިދާރީ ކުށްތަކެއް ހުރުމުން، އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

                                       23 ޖޫން 2024                                     

23 ޖޫން 2024
ހޯދާ