ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓްރާންސިޓް ލައުންޖުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް އައުޓްލެޓްގައި ހިމެނޭ ކެފެޓީރިއާ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ

މި ކޯޕަރޭޝަނުން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓްރާންސިޓް ލައުންޖުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް އައުޓްލެޓުގައި ހިމެނޭ ކެފެޓީރިއާ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

      

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ވަގުތު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މާލޭގައި ނަމަ މ.ކަނީރުވިލާ އެއްވަނަ ފަންގިފިލާ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ނަމަ ހިތަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު، އަސޭނާ 4، ސ.ހިތަދޫ

ބުރާސްފަތި

27 ޖޫން 2024

14:00

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވޮލޮޕްމަންޓުގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ގިންތީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް [email protected]  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ފޯނު މެދުވެރިކޮށްނަމަ 3330587  އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ޖޫން 2024
ހޯދާ