ޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިނގިރޭސި ޓީޗަރ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ އިނގިރޭސި ޓީޗަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓު މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. މި މަގާމާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 13 ޖޫން 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން މިސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 08:00 އިން 12:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3302467 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ޖޫން 2024
ހޯދާ