ފޭދޫ ސްކޫލް/ސ.ފޭދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (ހެލްތް އެންޑް ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު  (IUL)GS45/2024/011 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (ހެލްތް އެންޑް ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މި ސްކްރީނިންގ ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

09 ޖޫން 2024
ހޯދާ