ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރ ހޯދުމާ ގުޅޭ

މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

އަދަދު

ތަކެތި

01

A3 Color Printer

 

 

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް 08 ޖޫން 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރުން  އެދެމެވެ.

މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޖޫން 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. 

06 ޖޫން 2024
ހޯދާ