މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ނަންބަރު  AD/297/2024/45  އިޢުލާނާގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

އެއިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލީފަރާތުގެސްކްރީން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކުގައި ޢާންމުކުރީމެވެ. އަދި ސްކްރީން މަރުހަލާގެ ޝީޓްއާއިގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ރަސްމީ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލްގެ އީ-މެއިލް [email protected]  އަށް މެއިލްކޮށް ދެއްވުންއެދެމެވެ.

06 ޖޫން 2024
ހޯދާ