މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުން ގަސްނެގުމާއި ބެހޭ

          ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި ( ގޯތިން ބޭރުގައި ) އެކިފަރާތްތަކުން ހިޔަލުގެ ބޭނުމުގައި އިންދާފައިވާ ގަސްތައް ( މޫނިމާ ، ނަލަހިޔާ ، ހާޓްލީފް ، ލާމީ ، އޮފިއެލޭ ) ފިޔަވައި އެހެން ގަސްތައް، އެގަހެއް އިންދި ފަރާތަކުން 2024 ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނަގައި މަގާއި ގޯޅި ސާފުކުރުމަށާއި، ދެންނެވި މުއްދަތުގައި ނުނަގައިހުރި ގަސްތައް އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި މިއިދާރާއިން ނަގައި، މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ސާފުކޮށް، ތިރިވެފައި ނުކޮށާ ހުރި ގަސްތައްވެސް ކޮށައި ސާފުކުރެވޭނެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

06 ޖޫން 2024
ހޯދާ