މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓަންޓް (ޕާކު) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)318-HR/318/2024/27  އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ.

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00އާއި ދެމެދު މި އިދާރާގެ 6600002 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 ޖޫން 2024
ހޯދާ